Vilkår og Betingelser for Tilbud

§1 – Indledning

Disse Vilkår og Betingelser for Tilbud [omtalt som ‘betingelserne’] er gældende for alle tilbud afgivet af Distillers i forbindelse med bud på udførelsen af løsninger, tjenester og/eller produkter. Betingelserne kan ikke fraviges med mindre andet er skriftligt aftalt.

§2 – Priser og beløb

Alle beløb og priser er angivet i danske kroner (kr.) og er eksklusiv moms og eventuelle eksterne afgifter og toldsatser med mindre dette er ekspliciteret i tilbuddet.

Alle priser i tilbuddet er angivet og fremsat udfra de fra tilbudsmodtagerens side udlagte vilkår og ønsker. Prisen er der for variabel i forhold til ændret vilkår der opstår eller findes i efter tilbuddet er accepteret.

Alle tilbud er angivet efter enten en fast pris eller en fast tid med udgangspunkt i en fast timepris. Ved tilbud med udgangspunkt i en fast pris, er der ikke sat minimum eller maximum antal timer på.

§3 – Tilbuddets gyldighed

Som udgangspunkt er indhold, priser og tidsangivelser oplyst i tilbud fra Distillers gyldige og gældende i 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Ved overskridelser af tidsfristen vil indhold, priser og tidsangivelser ikke kunne garanteres længere.

Tilbuddet er personligt og kan ikke sammenlignes eller videregives til andre kunder uden aftale med Distillers.

§4 – Accept af tilbud

Ved accept af tilbuddet, enten mundtligt eller skriftligt, tilsendes en faktura på det aftalte beløb, samt en kontrakt der skal underskrives. Tilbuddet er ikke accepteret før kontrakten er accepteret. Betaling af udestående anses som accept af kontrakten

§4.1 – Fortrydelsesret

Ved accept af tilbuddet accepterer du, at du frasiger din mulighed for fortrydelsesret. Dette grundet at Distillers kun tilbyder individuelle løsninger, produkter og tjenester.